Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

0211 98a9 420
(...) Marla nadal żyje. Jej filozofia życiowa polega na tym, że, jak twierdzi, może umrzeć w każdej chwili. A tragedia polega na tym, że nie umiera.
— Chuck Palahniuk

December 23 2019

December 04 2019

4761 d438 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury
0196 fdc2 420
Reposted fromsoftboi softboi viakompleksdziury kompleksdziury
8241 01c9 420

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki
3757 c35d 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viakompleksdziury kompleksdziury

November 05 2019

Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
7585 dfdd 420
Reposted fromwyczes wyczes viapimpmyheart pimpmyheart
3717 fba9 420

October 30 2019

6857 bdc2 420
Reposted fromrenirene renirene viacarmenluna carmenluna
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl