Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

9898 198b 420
1036 e25c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3101 cf3b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 11 2019

4043 a5cf 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
6986 31f4 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viawolalabym wolalabym
3328 b9f3 420
Reposted fromonlyman onlyman viafreeway freeway
9649 9f61 420

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viaryska ryska
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaryska ryska
0546 d0b6 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaryska ryska
9680 360b 420
5935 154b 420

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

9957 7c78 420
Hamburg,Germany 
2786 667b 420
Reposted fromkrn krn viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl