Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

8765 d2ae 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoirBlanc NoirBlanc

September 14 2018

1896 76be 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
9970 0c9e 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viasowaaa sowaaa

July 28 2018

Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viamhsa mhsa
8596 fe8c 420
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaCannonball Cannonball
7803 791b 420
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
0768 a725 420
Ganj
Reposted frombirke birke viaepi epi

July 24 2018

After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs viamissadventure missadventure
6175 ec72 420
Reposted frommaking-love making-love viavoine voine
3566 e922 420

Saint Cirq Lapopie, France.

July 07 2018

1263 1fc5 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
6794 0ab8 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
5358 80b6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viamissadventure missadventure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl