Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

Jeśli ludzie o czymś ze sobą nie rozmawiają, to może to oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.
— Bernard Plossou

September 23 2019

1-800-garbage:

I’m super sexual but like also I’m super shy which don’t mix well

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viacarmenluna carmenluna
5729 ec59 420
Reposted fromlullaby lullaby viapiehus piehus
2267 c4f8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viavoine voine

September 12 2019

6513 82c4 420
Reposted fromnyaako nyaako viakompleksdziury kompleksdziury

August 21 2019

Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”

August 16 2019

9898 198b 420
1036 e25c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3101 cf3b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 11 2019

4043 a5cf 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
6986 31f4 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viawolalabym wolalabym
3328 b9f3 420
Reposted fromonlyman onlyman viafreeway freeway

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viaryska ryska
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl