Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

4680 a1ab 420
4089 1b39 420

Budapest, Hungary (by Grzegorz Paskudzki)

2309 1e03 420
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
7654 3ef4 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover via100suns 100suns

April 15 2017

nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
5377 4b9b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
0759 8d47 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viachica chica
9162 70ce 420

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viachica chica
8463 6067 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via100suns 100suns

90sgrl:

my hidden talents include romanticising everything, oversharing, crying, and overthinking 

Reposted fromerial erial via100suns 100suns

April 14 2017

8221 98b9 420
1552 4a08 420
Reposted frommrautyna mrautyna viajeannes jeannes
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
4044 51e8 420

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viapiehus piehus
0850 8c35 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapiehus piehus
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem viapiehus piehus
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl