Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
0974 3e5b 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiks wiks
3092 4ad6 420
Reposted fromjdeg jdeg viaiwantmagic iwantmagic
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaRoaraAvis RoaraAvis

June 28 2017

5943 d7ad 420
Reposted fromepi epi via100suns 100suns

June 24 2017

8842 cebb 420
Reposted frommaking-love making-love viatulele tulele
1309 488f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
8545 15e4 420
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viatulele tulele
2934 ab89 420
Reposted fromaconcagua aconcagua viatoniewszystko toniewszystko
5372 a45a 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
9404 b492 420
Reposted fromamatore amatore viaRoaraAvis RoaraAvis

June 23 2017

1042 fa0a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
0708 2b50 420
Reposted fromamatore amatore viawiks wiks
9136 6dd7 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacalvados calvados
6385 6295 420
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
1203 6c64 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl