Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

recentgooglesearches:

does my dog know i’m drunk

Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
7122 4417 420
Reposted fromkrzysk krzysk viageralt geralt
4050 3f34 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3732 ae12 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamarcinmarcin marcinmarcin
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viameadowlarks meadowlarks
9352 12bd 420
Reposted fromnezavisan nezavisan
9001 a5e7 420
Reposted fromoll oll viavigil vigil

March 20 2017

5116 dad0 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viasowaaa sowaaa
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA

March 17 2017

Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna vianezavisan nezavisan
6810 d34a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
6357 36be 420
No właśnie. Prawie wszyscy. Oprócz ciebie. Wszyscy są za starzy albo za młodzi. Ty i tylko ty. Nie jesteś stara ani młoda. Brzydka ani ładna. Mądra ani głupia. Jesteś poza skalą. Nie oceniam cię. Jesteś mną.
— Radio Armageddon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl